پرسنل

رئیس هیئت مدیره

مهندس نیرومند

مشاور مالی و حسابداری

مهندس علیزاده

سرپرست آموزش

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی حاجی فرجی

سرپرست فروش نرم افزار هلو

مهندس غلامی

سرپرست فروش اسپاد

مهندس کاکاوند

سرپرست پشتیبانی

مهندس مراقی

کارشناس پشتیبانی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر ارباب

Web Analytics